För ca två år sedan startade Svensk Plaståtervinning forskningsprojektet Circ Pack, som syftade till att undersöka hur flexibla barriärförpackningar ska kunna återvinnas. Nu är projektet färdigt och vi kan konstatera att det numera finns en framkomlig väg mot återvinningsbarhet för förpackningarna.

Ungefär hälften av alla konsumentförpackningar av plast består av plastfilm, men bara en tredjedel av de som samlas in går i själva verket att materialåtervinna. Det beror på att de är gjorda med flera skikt av olika plasttyper (även kallad multilayer-film) som skyddar produkterna mot exempelvis syre och UV-ljus.

Detta gjorde att Svensk Plaståtervinning initierade forskningsprojektet Circ Pack, med bland andra RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och dåvarande FTI (idag Näringslivets Producentansvar, NPA). Projektet leddes av RISE.

Inom Circ pack skulle återvinningsmöjligheterna för flexibla barriärförpackningar undersökas och verifieras. Aktörer från hela värdekedjan har involverats, från materialleverantörer, materialkonverterare, förpackningstillverkare och varumärkesägare, till sorteringsaktörer, återvinnare och användare av återvunnen råvara.

– För att återvinning av dessa förpackningar ska bli verklighet behövde vi involvera och förstå förpackningsindustrin. Varför de använder det material de gör, vilka funktioner förpackningarna behöver uppfylla, vilka utmaningar som finns, och så vidare, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning och initiativtagare till Circ Pack.

Roadmap framme

Projektet har pågått i drygt två år och gett flera viktiga insikter. Nu finns en roadmap mot återvinningsbarhet framme.

– Vi har fått svar på många viktiga frågor och kan nu vägleda producenterna kring materialval, sammansättning och design på ett helt annat sätt, menar Rickard Jansson.

Han fortsätter:

– Samtidigt har nya frågeställningar kommit upp som vi vill titta närmare på, förhoppningsvis i ett fortsättningsprojekt. Bland annat vill vi studera tryckteknologier och design eftersom trycket är ett problem vid återvinningen, säger Rickard Jansson.

Näringslivets Producentansvar, NPA, har en nyckelroll i att vägleda och utbilda anslutna producenter i design för återvinning och understryker behovet av forskningsprojekt som detta:

– Sedan en tid tillbaka är både vi på NPA och Svensk Plaståtervinning supporting members av RecyClass. Vi har harmoniserat många av våra riktlinjer efter RecyClass Design for Recycling Guidelines, men det behövs mer kunskap om vad som kan anses vara materialåtervinningsbart i praktiken. Här är forsknings- och utvecklingsprojekt som Circ Pack viktiga för att kunna rådge våra anslutna producenter i dessa komplexa frågor, menar Malin Malmberg, materialspecialist på NPA, Näringslivets Producentansvar.

RISE har varit projektledare och forskningsutförare, och haft en nyckelroll för att koordinera projektpartners insatser och själva utföra oberoende tester när det gäller återvinningsbarheten i praktiken.

– Circ Pack har varit ett lyckat exempel på hur värdekedjan samarbetat för att driva utvecklingen av hållbara förpackningar framåt. Som en oberoende tredjepart har vi underlättat det arbetet och är glada att resultaten blir till verklig nytta i näringslivet, säger Karin Lindqvist på RISE, som har varit Circ Packs projektledare.

Om Circ Pack

Circ Pack startade senhösten 2021 och blev klart december 2023. Projektet har drivits av Svensk Plaståtervinning, RISE (projektledare), IVL Svenska Miljöinstitutet och FTI (idag NPA), och har finansierats av Vinnova inom ramen för satsningen ”Ökad resurseffektivitet för en cirkulär ekonomi”. Projektet har involverat ett 20-tal aktörer från värdekedjan.

Läs mer om projektet och resultatet på https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/okad-cirkularitet-for-flexibla-barriarforpackningar-av-plast