Kommunerna spelar en nyckelroll i omställningen till en cirkulär ekonomi och kommer från 2024 även att ansvara för insamlingen av plastförpackningar från hushåll. För att stötta kommunerna i denna nya uppgift erbjuder vi nu utbildande insatser för att öka kunskapen om högkvalitativ plaståtervinning och återvinningssystemet.

Med den nya förordningen om producentansvar för förpackningar måste kommunerna ge lättillgänglig information till hushåll och verksamheter som valt kommunal insamling.

— Det är ett otroligt tryck från i stort sett alla kommuner just nu. Det här är ett område som är helt nytt för många, och som kräver sin kunskap. Vi har därför bestämt oss för att möta upp och bland annat erbjuda utbildande besök på Site Zero,” säger VD Mattias Philipsson.

Under hösten erbjuds flera besöksmöjligheter på Site Zero där kommunrepresentanterna får lära sig om plaståtervinningssystemet, vikten av avancerad sortering och separat återvinning. De får också rekommendationer för hur de bäst kan kommunicera med medborgarna om vikten av källsortering. Rätt källsortering är avgörande för mängden återvunnen plast.

Trots att nio av tio konsumenter anser att källsortering är viktigt, slängs mer än hälften av alla plastförpackningar i hushållsavfallet och går till förbränning. Det genererar onödiga utsläpp och ett fortsatt beroende av fossila resurser.Plockanalyser visar vidare att cirka en femtedel av det insamlade materialet är felaktigt sorterat.

Site Zero är nu i drift och ”står och väntar” på konsumenternas plastförpackningar. Att de samlas in är en förutsättning för återvinning och minskad klimatpåverkan. Vi måste nå ut till människor och hjälpa dem att källsortera rätt. Här har kommunerna ett stort ansvar, deras kommunikation måste vara korrekt och nå ut brett för att vi ska få till ett förändrat beteende.

9 av 10 Plastförpackningar till Site Zero

Nio av tio plastförpackningar som samlas in av svenska hushåll kommer till Site Zero. Här finns en avancerad sorteringsprocess som möjliggör högkvalitativ materialåtervinning och cirkulära plastströmmar.

Vi är en av få aktörer i Europa som erbjuder denna typ av avancerad sortering och högkvalitativ materialåtervinning. Det skapar förutsättningar för att materialet ska kunna bli nya plastförpackningar eller produkter av samma kvalitet om och om igen.

Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige, välkomnar initiativet med kommunutbildning och hoppas att många besöker Site Zero för en djupare förståelse för plastens livscykel.

— Detta ger kommunerna bra underlag för att kommunicera med medborgarna och möjliggöra mer och bättre sortering. Vi kan nå högre upp i avfallstrappan tillsammans. Det ger också en stark grund nu när den fastighetsnära insamlingen byggs ut, både för kommunerna och Svensk Plaståtervinning, säger Tony Clark, VD för Avfall Sverige.