Avfallstrappan

Både svensk lagstiftning för avfall och producentansvaret grundar sig på avfallstrappan. Den är en vägledning för hur vi på bästa sätt tar hand om vårt avfall och når våra miljömål. Sverige är världsledande inom insamling av plastförpackningar och nästan inga förpackningar hamnar på deponier eller i naturen. Nedan syns de fem steg som ingår i avfallstrappan och hur de bör prioriteras.

ikon kundvagn
Minimera

I första hand bör vi minimera onödig plastanvändning.

ikon second hand
Återanvända

I andra hand bör vi återanvända plasten.

ikon cirkel
Materialåtervinna

I tredje hand bör vi återvinna plasten så att den kan användas som återvunnen råvara i nya plastprodukter.

ikon låga av eld
Energiutvinna

I fjärde hand bör vi energiutvinna plasten så att åtminstone energin som finns i förpackningen kan tas tillvara.

ikon spade i jord
Deponera

Deponering är det sämsta alternativet. Det betyder att avfallet grävs ner på soptippar. Deponering förekommer nästan inte alls i Sverige.

Plastens väg genom hela kedjan

Producenter

Producenterna är de som producerar och använder plastförpackningar till sina produkter och livsmedel. Producenterna har ett producentansvar.

Plastförpackningar

Varje år sätts cirka 200 000 ton plastförpackningar på den svenska marknaden. Förpackningar som omsluter de varor du och jag köper.

Insamling av plastförpackningar

I anslutning till våra hem finns antingen återvinningsstationer eller en fastighetsnära insamling (soprum eller sortering direkt i soptunnan) där du lämnar dina sorterade plastförpackningar. De drivs av FTI (Förpackningsinsamlingen). Till plastförpackningar hör förpackningar av både mjuk- och hårdplast.

Balning

Innan plasten kommer till vår anläggning här i Motala packas de till en kubikmeter stora plastbalar.

Sortering

När plastbalarna kommer till oss sorteras förpackningarna utifrån plastsort och eventuellt utifrån färg. Plast som inte kan återvinnas går istället till energiutvinning.

Tvätt och granulering

Från vår anläggning skickas den sorterade plasten till någon av våra köpare. Där tvättas och granuleras den och blir återvunnen plastråvara som kan användas vid tillverkning av nya förpackningar eller andra plastprodukter. Nu har vi lyckats sluta kretsloppet.

Energiutvinning

Plastförpackningar som inte kan återvinnas i anläggningen eller som har slängts i hushållsavfallet bränns och blir till energi. Det betyder att de inte återvinns till nya plastprodukter – ett slöseri med jordens resurser.

illustration plaståtervinning