Hållbarhetsrapport 2021

”Med Site Zero har vi gått före och visat att cirkulär plaståtervinning är möjlig redan idag, nu finns inte längre någon anledning att tolerera linjär återvinning.”

2021 är ett mycket speciellt år att sammanfatta. Som företag har vi tagit stora kliv framåt, och vi har tagit beslut som kommer att revolutionera plaståtervinningsbranschen, inte bara i Sverige utan hela världen. Jag syftar självklart på investeringen i cirkulär plaståtervinning och Site Zero i Motala. Bakom investeringen i världens största och mest effektiva plaståtervinningsanläggning står vi och alla våra ägare, tillika kunder. Tillsammans utgör vi en stor del av det svenska näringslivet. Vi har alla samma mål med Site Zero: att återvinna alla plastförpackningar cirkulärt, med minsta möjliga klimatpåverkan – och leda världen mot klimatmålen.

Bakom beslutet att investera i en världsunik anläggning som Site Zero ligger det akuta behovet att göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin. Klimatförändringarna kräver inte bara att vi ställer om till fossilfria samhällen, utan också att vi skapar cirkularitet där allt vi använder återvinns och bevaras längre än idag. Med cirkularitet kan vi både minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser.

Plast har en stor klimatpåverkan, i Sverige står utsläppen från plast för ungefär sex procent av växthusgasutsläppen. En hållbar plasthantering är nödvändig för att Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045, och för att världens globala klimatmål ska kunna nås. För oss som verkar i återvinnings- och avfallsbranschen betyder det att all förbrukad plast måste samlas in och återvinnas på ett cirkulärt sätt, med minimal klimatpåverkan. Nyckeln till en cirkulär återvinning är noggrann och högteknologisk sortering av plastsorterna, och att de därefter återvinns var för sig i slutna system. Då behålls plastens kvalitet och egenskaper, och materialet kan användas om och om igen till nya plastprodukter eller plastförpackningar av hög kvalitet. Utsläppen från förbränning minskar, liksom behovet av ny plast från jungfruliga resurser (fossila resurser).

Året som gått

Insamlade plastförpackningar från hushåll (ton)

Återvunna plastförpackningar från hushåll (ton)

0

(2020: 17 437)

Återvinningsgrad av hushållsförpackningar (%)
0

(2020: 15,4)

Scope 1 (ton CO2)
0

(2020: 5,2)

Scope 2 (ton CO2)
0

(2020: 3,5)

Scope 3 (ton CO2)
0

(2020: 16 070)

Scope 1-3 inklusive förbränning: Genom ökad återvinningsgrad, från 15,4 till 18,1 procent, har vi sänkt vår och våra kunders klimatpåverkan med 19%, i förhållande till föregående år.

0%

Strategisk inriktning

POSITION FÖR ATT LEDA FRAMTIDENS CIRKULÄRA PLASTÅTERVINNING

Plast är ett nödvändigt material i omställningen till ett hållbart samhälle. Det minskar bland annat matsvinnet och möjliggör lättare transporter. Att skapa cirkulära plastflöden är en förutsättning för att vi ska kunna nyttja materialets många positiva egenskaper även i framtiden. Svensk Plaståtervinning är väl positionerade för att leda den resan.

Framtiden är cirkulär

Forskning från bland annat Ellen McArthur Foundation visar att vi inte bara behöver ställa om våra samhällen till fossilfritt. Vi behöver också skapa cirkulära flöden för att nå våra klimatmål och ge kommande generationer en chans till ett gott liv på jorden. Enligt Ellen McArthur Foundation1 skulle en fossilfri omställning bara bidra till att vi minskade våra globala utsläpp med 55 procent.

De övriga 45 procenten är en direkt följd av vår linjära ekonomi – där vi producerar, använder och slänger – istället för att använda det vi producerar en längre tid och sedan cirkulera dem för att bevara livslängden. Med cirkularitet minskar vi förbrukningen av naturresurser och våra koldioxidutsläpp minskar. Men för att omställningen ska vara möjlig krävs att samtliga samhällsaktörer – näringsliv, myndigheter och invånare – arbetar för att designa, erbjuda och efterfråga resurseffektiva och cirkulära lösningar. 

Idag är Sveriges ekonomi i stor utsträckning linjär. Det visar rapporten Circularity Gap Report Sweden, som har tagits fram av RISE och Circle Economy, på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source2. I rapporten framkommer det att den svenska ekonomin endast är 3,4 procent cirkulär, vilket ska jämföras med det globala genomsnittet på 8,6 procent. Österrike har 9,7 procent och Nederländerna 24,5 procent. Rapporten är en ögonöppnare och visar att Sverige inte är det föregångsland som vi tenderar att tro. En bidragande orsak till att Sverige inte är mer cirkulärt benämns vara vår höga konsumtion och låga nyttjande-
grad för många produkter. Men Sverige är ett innovativt land och det finns en stor potential att öka cirkulariteten. Det handlar bland annat om att ta vara på vår innovationskraft och kunskap, göra rätt investeringar och snabbt omforma avfallsindustrin. Dessutom behövs en ansvarsfull design av förbrukningsvaror, såsom plastförpackningar. 

För oss som arbetar med plaståtervinning handlar det om att ställa om och göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin. Av alla tusentals ton plastförpackningar som kommer till vår anläggning i Motala måste vi ha en återvinning av en så stor andel som möjligt. Målet är att alla plastförpackningar som sätts på den svenska marknaden ska fungera genom hela kedjan och sedan materialåtervinnas för att bli nya plastförpackningar eller plastprodukter.

Effektiv sortering är den framtida vägen

En viktig förutsättning för att cirkularitet ska fungera är en noggrann och effektiv sortering, där de olika plastsorterna separeras från varandra och återvinns var för sig. Då behåller materialet sin kvalitet och sina funktioner. Om plastsorterna istället blandas och används för att producera nya plastprodukter av lägre kvalitet så kan de inte återvinnas fler gånger.

I vår framtida anläggning Site Zero är sorteringen central. Här kommer vi att kunna sortera och separera i stort sett alla plastsorter som finns på den svenska marknaden. När vi ställer om till cirkulär plaståtervinning och bevarar kvaliteten hos materialet uppstår flera positiva effekter: mindre plast behöver förbrännas och medföra utsläpp, och mindre fossila resurser behövs för att producera ny plast. Istället används återvunnen plastråvara av högsta kvalitet.

Vikten av en noggrann sortering understryks i Sveriges nationella strategi för cirkulär omställning. I handlingsplanen lyfts sortering fram som en förutsättning för att kunna nyttja avfallsresurser genom materialåtervinning, där ”Rena fraktioner skapar möjligheter för högre kvalitet på det material som ska återvinnas. Även i SusChems strategi för hållbar plastanvändning betonas vikten av sortering av olika polymerer i separata fraktioner som centralt för att säkerställa högkvalitativa återvunna råvaror och minimera spill.

”Målet är att alla plastförpackningar som sätts på den svenska marknaden ska fungera genom hela kedjan och sedan materialåtervinnas för att bli nya plastförpackningar eller plastprodukter.”

Ett världsledande cirkulärt återvinningssystem

Vårt återvinningssystem för plastens cirkulära flöde består av flera olika aktörer och processer. Plastens resa börjar med att våra producentkunder sätter plastförpackningarna på marknaden och att konsumenterna köper dem och nyttjar innehållet. Sedan ska konsumenterna källsortera förpackningarna och lämna dem vid en återvinningsstation (ÅVS) eller i återvinningskärl i anslutning till fastigheten, alternativt i miljörum vid flerfamiljshus (fastighetsnära insamling).

På en plats i Sverige, i Brista utanför Stockholm, finns också en så kallad eftersorteringsanläggning, som drivs och ägs av SÖRAB. Anläggningen samlar in plast som konsumenter felaktigt slängt i hushållsavfallet. I vårt återvinningssystem är det FTI, som på vårt uppdrag, är ansvariga för all insamling. All plast som samlas in via dem kommer till vår anläggning i Motala.

Hos Svensk Plaståtervinning sorteras all plast och de olika plastsorterna separeras från varandra så att de i nästa steg kan återvinnas var för sig. Den sorterade och återvinningsbara plasten skickas därefter till våra certifierade partners för tvätt och granulering. Resultatet blir en återvunnen plastråvara som används för att producera nya plastförpackningar eller plastprodukter.

Aktiva både uppströms och nedströms

I återvinningssystemet ansvarar vi på Svensk Plaståtervinning för en effektiv och noggrann sortering. Men vi arbetar även aktivt både uppströms och nedströms i systemet för att öka plastens cirkularitet. Uppströms stöttar vi våra producentkunder i att designa förpackningar som är anpassade för återvinningsprocessen. Det gör vi bland annat genom att erbjuda besök på vår anläggning, via den omfattande guiden Plastmanualen, som revideras årligen, samt genom vårt testlabb. Där vi både erbjuder rådgivning och testar produkters återvinningsbarhet i en testlina. Vi deltar också i flera utbildande insatser.

Uppströms i värdekedjan finns också konsumenterna, och här hjälper vi till att utbilda och motivera till att källsortera mer. Det görs bland annat genom ett aktivt PR-arbete där vi genom att synas i media berättar om hur vår verksamhet fungerar och varför det är viktigt att alla källsorterar. Vi tar även emot många besökare till vår anläggning i Motala, bland annat skolor, föreningar, miljö/klimatorganisationer samt givetvis branschaktörer, politiker och myndighets-
personer. Alla besökare blir i sin tur ambassadörer för källsorteringen.

Nedströms har vi täta samarbeten med våra slutkunder (återvinnare) av materialet. Vi säkerställer en effektiv sortering och levererar plast av hög kvalitet, så att det i nästa steg kan återvinnas. Tillsammans med slutkunderna genomför vi pilot- och forskningsprojekt för att kunna återvinna och skapa en marknad även för de mer komplexa materialsorterna.

Våra hållbarhetsfrågor

Hållbarhet ligger i Svensk Plaståtervinnings DNA och är en naturlig del i såväl strategi som affärsplanering. Att ta ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar genom hela vårt återvinningssystem är av högsta prioritet.

Svensk Plaståtervinnings prioriterade hållbarhetsområden:
  • Återvinning
  • Miljö och klimatpåverkan
  • Spårbarhet
  • Arbetsmiljö och hälsa

Återvinningsresultat 2021

Den viktigaste mätpunkten för återvinningssystemet är återvinningsgrad. Svensk Plaståtervinning är skyldig att rapportera denna till Naturvårdsverket. Återvinningsgrad är andelen plast som har återvunnits till en tvättad återvunnen råvara av den volym plastförpackningar som våra kunder har rapporterat att de har satt på marknaden.

Rekordinsamling av plast

Under 2021 satte Svensk Plaståtervinnings producentkunder drygt 110 000 ton plastförpackningar på marknaden och 2021 samlades rekordmånga plastförpackningar in: över 59 200 ton. Året innan var siffran drygt 51 400 ton. Under året har konsumenterna också förbättrat sin källsortering och slängt mindre avfall som inte är plastförpackningar i plaståtervinningskärlen. Att insamlingen har ökat beror på att vi har ett väl utbyggt och effektivt insamlingssystem på riksnivå och att SÖRAB har driftsatt sin eftersorteringsanläggning.

Under verksamhetsåret 2021 har Svensk Plaståtervinning även samlat in och återvunnit cirka 2 500 ton plast som inte omfattas av producentansvaret, i form av bland annat plastleksaker, diskborstar och tandborstar samt plastförpackningar från andra länder, som exempelvis Finland.

Insamlat hushåll
Allt mer återvinns

I förra årets hållbarhetsrapport visades för första gången återvinningsgraden för plastförpackningar, enligt EU:s nya definition av mätpunkt för återvinning. Svensk Plaståtervinning var bland de första inom EU som redovisade enligt den nya mätpunkten och är fortfarande den enda aktören i Sverige som gör detta transparent.

Under verksamhetsåret 2021 har flera proaktiva insatser gjorts i befintlig infrastruktur och utrustning. Bland annat har optimering av anläggningen medfört att en större mängd förpackningar har kunnat sorteras ut samtidigt som kvaliteten har förbättrats. De insatserna, i kombination med att konsumenterna har blivit bättre på att källsortera ut plast, har resulterat i att vi tillsammans har lyckats öka återvinningsgraden från 15,4 procent till 18,1 procent. Det betyder att 18,1 procent av de plastförpackningar som samlades in via Svensk Plaståtervinnings återvinningssystem återvanns cirkulärt till ny råvara, och har därefter blivit en ny högkvalitativ plastförpackning eller plastprodukt. Räknat i ton har vi återvunnit nästan 20 100 ton plastförpackningar från hushåll under 2021, jämfört med cirka 17 400 ton året innan.

Kontinuerlig uppföljning

Återvinningsgraden följs kontinuerligt genom månatliga rapporter till ledning och styrelse. Dessa baseras på antalet ton insamlade plastförpackningar som har sorterats av oss och den andel som därefter återvinns av våra certifierade återvinningspartners.

Utsläpp i återvinningssystemet

De utsläpp som faller inom scope 1-3 (summering av de grönmarkerade boxarna i figuren under) står tillsammans för 5,7 procent av utsläppen i återvinningssystemet. Utsläppen uppströms i kedjan kommer framför allt från transporter vid insamlingen av källsorterade plastförpackningar, både fastighetsnära insamling och återvinningsstationer. Utsläppen innefattar också balning av insamlad plast, vidaretransport av den balade plasten till vår anläggning i Motala, och underhåll av återvinningsstationerna. Utsläppen från sorteringen är utsläpp som orsakas av vår verksamhet (0,37 procent). Resterande utsläpp är direkt kopplade till energiutvinning, alltså det rejekt eller spill som uppstår vid sortering, tvätt och granulering (41,5 procent av utsläppen) och resterande 52,8 procent, som är en konsekvens av att förpackningar slängs i hushållssoporna istället för källsorteras (markerade i rött i figuren).

Nedströms i värdekedjan står energianvändningen vid tvätt- och granuleringsanläggningarna hos våra europeiska kunder för den största klimatpåverkan, följt av transporter av sorterad plast till dessa anläggningar.

illustration av materialåtervinning

Scope 1-3 inklusive energiutvinning.

Spårbarhet

Spårbarhet för transparens och trygghet

Svensk Plaståtervinning går längre än vad lagen kräver när det gäller spårbarhet och transparens i hela värdekedjan. Att ställa höga krav på kunder, leverantörer och samarbetspartners är en bärande del av vår verksamhet och säkerställer hög kvalitet och klimatnytta.

Återvinningskedjan är lång och innehåller flera aktörer och processer. Det gör det komplext för producenter att följa plastförpackningarna och veta hur mycket som återvinns, och hur processen går till. Som en följd av den nya mätpunkten för återvinning, vilken trädde i kraft 2020, har Svensk Plaståtervinning arbetat fram en process för att säkerställa spårbarhet i alla led, från insamling till återvunnen plastråvara. Processen är ett arbetssätt som förtydligar vilka grundläggande krav vi ställer på återvinningskunder. Med spårbarheten ökar såväl transparensen som tryggheten för producenter, och även för konsumenter. Och det minimerar risken att plast från vår anläggning hamnar i naturen eller på deponier.

Som enda aktör i Europa har Svensk Plaståtervinning valt att öppet visa producentkunderna exakt hur stor andel av deras plastförpackningar från hushåll som har blivit återvunna, och hur mycket utsläpp som förpackningarna har genererat. Den samlade kunskapen medför att producenterna får incitament att designa för återvinningsprocessen, samtidigt som statistiken kan användas i deras respektive hållbarhetsrapporteringar.

Mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

Transparens i hela kedjan

Vi arbetar aktivt mot korruption, inklusive utpressning och mutor, i hela verksamhetskedjan. Alla våra leverantörer och samarbetspartners är väletablerade på marknaden inom sina segment, och vi strävar efter att teckna avtal med etablerade aktörer som är certfierade enligt ISO 9001 och 14001.

Vid tecknande av avtal måste motparten underteckna vår Code of Conduct. Den bygger på de tio principerna i FN Global Compact, som innefattar riktlinjer kring mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, hållbarhet och antikorruption.

Uppföljning sker med årsvisa besök hos våra återvinningskunder. Vid dessa tillfällen ställer vi frågor om såväl kundens verksamhet som arbetsmiljö och kvalitetspolicies. När det gäller transportörer tecknar vi endast avtal med etablerade transportörer med tillstånd.

I varje del av vår verksamhet är spårbarheten en nyckel för kvalitet i återvinningsprocessen. Våra återvinnare finns alla inom EU och arbetar med godkända återvinningsprocesser, se avsnitt om Spårbarhet.

Spårbarheten är vårt sätt att se till att verksamheten håller hög standard när det gäller kvalitet och hållbarhet, men den är också viktig när det kommer till den mänskliga dimensionen och vår strävan efter att endast samarbeta med seriösa aktörer. Under året har vi inte fått några rapporter, indicier eller andra skäl att misstänka att korruption eller brott mot mänskliga rättigheter skulle ha förekommit.