Hållbarhetsrapport

2022

Vi bygger nu världens
största och mest effektiva
plaståtervinningsanläggning
för hushållsförpackningar
i Motala.

När vi växer minskar utsläppen

När 2022 nu summeras inser jag vilket oerhört intensivt år det har varit, på ett positivt sätt. Det har hänt många fantastiska saker. Om 2021 dominerades av investeringsbeslutet för Site Zero så har 2022 präglats av att förverkliga den här enorma satsningen. Vi bygger nu världens största och mest effektiva plaståtervinningsanläggning för hushållsförpackningar i Motala. 60 000 kvadratmeter, 5 kilometer transportband, 60 NIR-läsare och realtidsoptimerad hypermodern teknik som läser av materialet och effektivt sorterar det rätt. Varje plastsort för sig. Då skapas slutna cirkulära kretslopp som gör att materialet kan bli ny återvunnen plastråvara och vi minskar både förbränningen och behovet av ny plast från fossila resurser. Det är så framtidens återvinningssystem måste fungera om vi ska klara klimatmålen.

Året som gått

Insamlade plastförpackningar från hushåll (ton)

Återvunna plastförpackningar från hushåll (ton)

0

(2021: 20 097)

Återvinningsgrad av hushållsförpackningar (%)
0

(2021: 18,1)

Klimatpåverkan

Scope 1 (ton CO2e)
0

(2021: 12)

Scope 2 (ton CO2e)
0

(2021: 5,7)

Scope 3 (ton CO2e)
0

(2021: 19 350)

Vår strategiska inriktning

Svensk Plaståtervinning är väl positionerade att leda omställningen och göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin.

Behovet av cirkulär omställning

Forskning från Ellen McArthur Foundation visar att vi inte bara behöver ställa om våra samhällen till fossilfri energiförsörjning. Det skulle endast bidra till att vi minskade våra globala utsläpp med 55 procent[1]. De övriga 45 procenten är en direkt följd av vår linjära ekonomi – där vi producerar, använder och slänger, i stället för att använda det vi producerar en längre tid. En cirkulär omställning är nödvändig för att nå klimatmålen.

Med cirkularitet minskas såväl förbrukningen av naturresurser som koldioxidutsläppen. Men för att omställningen ska vara möjlig krävs att samtliga samhällsaktörer – näringsliv, myndigheter och invånare – arbetar för att designa, erbjuda och efterfråga resurseffektiva och cirkulära lösningar.

Sedan det globala måttet på cirkularitet presenterades för första gången av organisationen The Circularity Gap Reporting Initiative har den beräknade cirkulariteten i världen minskat. Måttet på hur cirkulär världen är utgår från hur mycket av nyutvunna råvaror som återvinns.

Den kartläggning som har gjorts för Sverige visar att vår ekonomi i stor utsträckning är linjär.

Enligt rapportenCircularity Gap Report Sweden, som har tagits fram av RISE och Circle Economy på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source[2], framkommer det att den svenska ekonomin endast är 3,4 procent cirkulär. Det ska jämföras med det globala genomsnittet på 8,6 procent. Österrike har 9,7 procent och Nederländerna 24,5 procent. Rapporten är en ögonöppnare och visar att Sverige inte är det föregångsland som vi tenderar att tro. En bidragande orsak till att vi inte är mer cirkulära benämns vara vår höga konsumtion och låga nyttjandegrad för många produkter. Men Sverige är ett innovativt land och det finns en stor potential att öka cirkulariteten. Det handlar bland annat om att ta vara på vår innovationskraft och kunskap, göra rätt investeringar och snabbt omforma avfallsindustrin. Dessutom behövs en ansvarsfull design av förbrukningsvaror, såsom plastförpackningar.

[1]  https://ellenmacarthurfoundation.org

[2] https://www.ri.se/sv/press/den-svenska-ekonomin-ar-bara-34-cirkular

Svensk Plaståtervinning tar lead

Plast är ett nödvändigt material i omställningen till ett hållbart samhälle. Det minskar bland annat matsvinnet och möjliggör lättare transporter. Men för att vi ska kunna nyttja materialets många positiva egenskaper även i framtiden behöver vi skapa cirkulära plastflöden. Svensk Plaståtervinning är väl positionerade för att leda omställningen – vår mission är att göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin.

Av alla tusentals ton plastförpackningar som kommer till vår anläggning i Motala varje år måste vi sortera och materialåtervinna en så stor andel som möjligt cirkulärt. Målet är att alla plastförpackningar som sätts på den svenska marknaden ska fungera genom hela kedjan och sedan återvinnas för att bli nya plastförpackningar eller plastprodukter.

Effektiv sortering är centralt

En förutsättning för att cirkularitet ska fungera är en noggrann och effektiv sortering, där de olika plastsorterna separeras från varandra och återvinns var för sig. Då bibehåller materialet såväl kvalitet som funktioner. Om plastsorterna i stället blandas och används för att producera nya plastprodukter av lägre kvalitet kan de inte återvinnas fler gånger. Förbränningen skjuts då bara på framtiden.

I vår anläggning Site Zero är högteknologisk sortering central. Vi kan här sortera och separera i stort sett alla plastsorter som finns på den svenska marknaden. När vi ställer om till cirkulär plaståtervinning och bevarar kvaliteten hos materialet uppstår flera positiva effekter: mindre plast behöver förbrännas och medföra utsläpp och mindre fossila resurser behövs för att producera ny plast. I stället används återvunnen plastråvara av högsta kvalitet.

Vikten av en noggrann sortering understryks i Sveriges nationella strategi för cirkulär omställning. I handlingsplanen lyfts sortering fram som en förutsättning för att kunna nyttja avfallsresurser genom materialåtervinning, där ”rena fraktioner skapar möjligheter för högre kvalitet på det material som ska återvinnas”[1]. Även i SusChems strategi för hållbar plastanvändning betonas vikten av sortering av olika polymerer i separata fraktioner som centralt för att säkerställa högkvalitativa återvunna råvaror och minimera spill[2].

[1] https://www.regeringen.se/48f821/contentassets/561eea8cac114172b993c1f916e86a9b/cirkular-ekonomi-handlingsplan-for-omstallning-av-sverige.pdf

[2] Sustainable Plastics Strategy (dec 2020, sid 30) http://www.suschem.org/publications

Vårt världsledande återvinningssystem

Att ha kontroll på alla steg i återvinningssystemet är a och o för såväl effektivitet och kontroll som transparens. Vårt återvinningssystem för plastens cirkulära flöde består av flera olika aktörer och processer.

Producenter
Plastens resa börjar med att våra producentkunder sätter plastförpackningarna på marknaden. Producenter är de som producerar eller använder plastförpackningar till sina produkter och livsmedel. De är skyldiga att samla in och återvinna de förpackningar som de sätter på marknaden – det kallas producentansvar. Producentansvaret är en konsekvens av EU:s Förpackningsdirektiv och har implementerats genom förordning om producentansvar för förpackningar (SFS2022:1274).

Marknaden
Under 2022 satte våra producentkunder cirka 109 000 ton plastförpackningar på den svenska marknaden. Till plastförpackningar räknas både mjuk- och hårdplast. Plast används framför allt för att det är ett flexibelt, slitstarkt och lätt material som också underlättar transporter och minskar matsvinn, tack vare dess skyddande egenskaper.

Konsumenten
I nästa steg köper konsumenter plastförpackningarna och nyttjar innehållet. Konsumenten har en stor möjlighet att påverka hur stor andel av förpackningarna som återvinns, dels vid val av produkt, dels genom att källsortera förpackningen när produkten är förbrukad.

Insamling
På vårt uppdrag hanterar FTI insamlingen av plastförpackningar. Utöver insamling via cirka 5000 återvinningstationer (ÅVS) över hela landet finns fastighetsnära insamling (FNI). Idag kan drygt två miljoner svenska hushåll lämna sina plastförpackningar i anslutning till hemmet, antingen via miljörum i flerfamiljshus eller i flerfackstunnor vid villan. I dag samlas cirka 90 procent av all plast som källsorteras i Sverige in av FTI.

Den plast som samlas in via FTI:s insamlingssystem komprimeras till stora plastbalar på cirka en kubikmeter på någon av de 38 balningsstationerna runt om i landet. Därefter körs de till oss i Motala.

Sortering via förbehandlingsanläggningar
Sedan ett par år finns en så kallad förbehandlingsanläggning på plats i Sverige, och fler är på gång. Den här typen av anläggningar sorterar ut plast som konsumenter felaktigt slängt i hushållsavfallet vilket möjliggör återvinning av materialet och bidrar till omställningen mot fossilfri energiproduktion. Plasten från denna förbehandlingsanläggning kommer till oss i Motala. Den är mer komplex att återvinna men med Site Zero kommer återvinningsgraden öka även för den här kategorin.

Sortering
Väl i Motala sorteras all plast, och de olika plastsorterna separeras från varandra. Då kan de i nästa steg återvinnas var för sig. Vår sorteringsanläggning är i och med uppförandet av Site Zero världens största och mest effektiva, med en sorteringskapacitet på 200 000 ton plastförpackningar per år. Den är ungefär dubbelt så bra på att identifiera och sortera plasten rätt, jämfört med äldre sorteringsanläggningar på marknaden. Därutöver är den sorterade plasten renare med bättre kvalitet, vilket gör att mer plast kan återvinnas i slutändan. Med den nya sorteringslinan, som driftsätts i början av 2023, kommer vi dessutom kunna sortera ut och separera mer än dubbelt så många plastsorter.

Tvätt och granulering
När plasten är sorterad per plastsort skickas den till våra certifierade partners för tvätt och granulering. Där tvättas och granuleras den, och blir sedan till återvunnen plastråvara som kan användas för tillverkning av nya plastförpackningar eller plastprodukter. Resultatet blir en högkvalitativ återvunnen plastråvara som används för att producera nya plastförpackningar eller plastprodukter. Vi har full spårbarhet med omfattande rutiner och krav, bland annat genom årliga besök hos kunden. Ingen plast från Motala skickas utanför EU.

Energiutvinning
Energiutvinning är inte en del av vårt återvinningssystem, men de plastförpackningar som inte går att återvinna skickas till förbränning där energiutvinning sker.

”I Sveriges strategi för cirkulär omställning lyfts sortering fram som en förutsättning för att kunna nyttja avfallsresurser genom materialåtervinning.”

Våra hållbarhetsfrågor

Hållbarhet ligger i Svensk Plaståtervinnings DNA och är en naturlig del i såväl strategi som affärsplanering. Att ta ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar genom hela vårt återvinningssystem är högsta prioritet.

Cirkulär
återvinning

Klimatpåverkan

Spårbarhet

Arbetsmiljö
och hälsa

Cirkulär och linjär återvinning

Det är skillnad på återvinning och återvinning. Vi arbetar med cirkulär/högkvalitativ plaståtervinning där förbrukade förpackningar omvandlas till råvara som kan bli nya förpackningar. När materialet cirkulerar i samhället minimeras utsläppen från förbränning och behovet av ny fossil plast minskar. 

Återvinningsresultat 2022

Den viktigaste mätpunkten för återvinningssystemet är återvinningsgraden. Svensk Plaståtervinning är skyldiga att rapportera denna till Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet. Återvinningsgraden är andelen plast som har återvunnits till återvunnen råvara, i förhållande till mängden plastförpackningar som våra kunder har rapporterat att de satt på marknaden.

Allt mer återvinns

Under verksamhetsåret 2022 har vi fortsatt finjustera befintlig infrastruktur och utrustning, vilket har medfört att en större mängd förpackningar har kunnat sorteras ut samtidigt som kvaliteten på den sorterade plasten fortsatt har förbättrats. Efter en omfattande testperiod har vi även, tillsammans med en av våra återvinnare, hittat en kvalitetsnivå som möjliggjort utsortering och återvinning av en femte plastsort – transparenta PET-tråg. Sammantaget innebär det att mer plast har kunnat gå till återvinning hos våra certifierade partners. Tack vare det har vi trots den något mindre insamlingsvolymen kunnat öka återvinningsgraden från 18,1 procent till 19,3 procent. Det betyder att 19,3 procent av de plastförpackningar som våra anslutna producentkunder satte på marknaden återvanns till ny högkvalitativ råvara, som har kunnat bli nya plastförpackning eller plastprodukter. Räknat i ton motsvarar det nästan 21 000 ton plastförpackningar från hushåll.

Kontinuerlig uppföljning

Återvinningsgraden följs kontinuerligt genom månatliga rapporter till ledning och styrelse. Dessa baseras på antalet ton insamlade plastförpackningar som har sorterats av oss och den andel som därefter återvinns av våra certifierade återvinningspartners. Läs mer om vårt arbete med rapportering och rutiner för spårbarhet i avsnittet Spårbarhet.

Strategi för ökad återvinningsgrad

För att nå vårt delmål om 55 procents återvinningsgrad under 2025 – och därefter kontinuerligt öka återvinningsgraden – behöver alla aktörer i kedjan bidra. Strategin framåt består av tre delar, som alla är lika viktiga och beroende av varandra.

  1. Design för återvinning
  2. Ökad insamling
  3. Högteknologisk plaståtervinningsanläggning – Site Zero

Design för återvinning
Idag är bara drygt hälften av alla förpackningar som sätts på den svenska marknaden designade för återvinningsprocessen. För en helt cirkulär plasthantering måste den siffran vara hundra procent.

Svensk Plaståtervinning har stor kunskap om återvinningsprocessen och plastens materialegenskaper, och vi stöttar våra producentkunder i arbetet med att designa för återvinning på flera sätt. Du har tidigare i rapporten läst om vårt testlabb, Plastmanualen och löpande kunskapsöverföring via såväl konferenser och event, som besök på anläggningen i Motala.

För att driva på och styra producentkunderna mot återvinningsbara plastförpackningar och ökad cirkularitet har vi sedan flera år infört differentierade förpackningsavgifter där återvinningsbarhet premieras.

Ökad insamling
Idag samlas bara ungefär hälften av alla plastförpackningar som Svensk Plaståtervinnings producentkunder sätter på marknaden in genom konsumenternas källsortering och via förbehandlingsanläggningen utanför Stockholm. I framtiden behöver alla förbrukade plastförpackningar från hushåll hamna i återvinningssystemet.

Som nämndes tidigare i rapporten har regeringen beslutat att landets kommuner ska ta över ansvaret för insamlingen av plastförpackningar. Utbyggnaden av fastighetsnära insamling kommer öka tillgängligheten för de hushåll som i dagsläget inte kan källsortera sina förpackningar i anslutning till sin bostad. En ökad tillgänglighet förväntas leda till ökad insamling – och därmed återvinning – av plastförpackningar. Parallellt planerar flera energiutvinningsbolag att investera i förbehandlingssanläggningar runt om i Sverige. Det kommer också bidra till en ökad insamling.

Svensk Plaståtervinning bidrar till arbetet genom att upplysa konsumenter om klimatnyttan med att sortera plastförpackningar. Det är prioriterat att delta i det offentliga samtalet om plaståtervinning och klimat, och lyfta fram vad vi som ledande aktör gör. Det övergripande ansvaret för att kommunicera och påverka konsumenter har dock FTI fått, på uppdrag av oss och de andra materialbolagen. Här görs flertalet insatser kontinuerligt. Läs mer på fti.se

Högteknologisk plaståtervinningsanläggning – Site Zero
För att kunna hantera en större mängd plastförpackningar i framtiden, och dessutom återvinna dem cirkulärt, behövs stora investeringar i sorterings- och återvinningskapacitet. Med Site Zero skapas förutsättningar för att ta emot alla plastförpackningar i Sverige. Parallellt med utbyggd kapacitet och investering i nya funktioner sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete med befintliga och nya återvinningspartners för att hitta bästa möjliga återvinningsprocess för varje plastsort. Det skapar förutsättningar att sortera och cirkulärt återvinna i stort sett alla plastförpackningar från hushåll som sätts på den svenska marknaden.

Miljö- och
klimatpåverkan

När vi skapar cirkulära materialflöden och återvinner plasten till hög kvalitet ger det en resursmässig och klimatmässig vinst. Men naturligtvis uppstår utsläpp under processens gång som är viktiga att belysa. Dels för att identifiera förbättringsåtgärder i vår egen verksamhet, dels för att kunna påverka andra delar i återvinningssystemet.

Våra klimatmål

Under 2021 formulerade och antog Svensk Plaståtervinning två klimatmål med basår 2020: ett absolut mål för den egna verksamheten (scope 1 och 2) och ett relativt mål som omfattar hela värdekedjan (scope 1-3).

Absoluta klimatmål

Ett absolut klimatmål anger en bestämd utsläppsminskning i förhållande till de totala utsläppen för basåret. Utsläppsminskningen i förhållande till basåret gäller oberoende av hur verksamheten sedan utvecklas – i vårt fall oberoende av hur många ton plastförpackningar vi hanterar.

Absolut mål för scope 1 och 2
Inga klimatpåverkande utsläpp från den egna verksamheten till 2030. 100 procent reduktion av absoluta utsläpp inom scope 1 och 2 till 2030, med delmål om 50 procent reduktion till 2025, jämfört med basåret 2020.

Nollambition i scope 1 och 2
Minskade utsläpp inom den egna verksamheten är en utmaning för en växande organisation. Samtidigt är den samlade vetenskapen på klimatområdet tydlig: vi måste alla ta ansvar för och minska våra egna utsläpp om vi som världssamhälle ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Översatt i absoluta termer betyder det att vi behöver nå nettonollut- släpp. Vårt mål för scope 1 och 2 är satt utifrån dessa ramar.

Utfall
Totalt sett står utsläppen i scope 1 och 2 för mindre än en halv procent av vårt totala klimatavtryck i scope 1-3. Utsläppen inom den operativa verksamheten (scope 1 och 2) kommer från egna och inhyrda fordon, eventuella köldmedieläckage samt indirekta utsläpp från produktionen av inköpt el och fjärrvärme. I förhållande till basåret 2020 har vårt klimatavtryck inom scope 1 och 2 tredubblats, där i stort sett hela ökningen är kopplad till inköpt fjärrvärme. I och med utbyggnaden av Site Zero – med ny lokalyta att värma – har det totala värmebehovet ökat, från 1 136 MWh 2021 till 1 777 MWh 2022. Jämfört med basåret är ökningen betydligt större, vilket till stor del förklaras av att det var väldigt kallt i produktionslokalen under 2020 och att värmebehovet därefter justerats upp.

Samtidigt har utsläppen per producerad kilowattimme fjärrvärme i Motalas fjärrvärmenät i genomsnitt varit nästan dubbelt så stora 2022 som 2020. Ännu större är skillnaden jämfört med föregående år. Fjärrvärmen i Motala produceras till stor del med biobränslen och variationerna mellan åren beror på hur stor andel stödbränsle i form av fossil eldningsolja som använts. Under 2022 stod andelen fossilbränsle för 3,6 procent av den tillförda energin, jämfört med 1,6 procent 2020 och 0,4 procent 2021.

Aktiviteter framåt
Under de kommande åren kommer vi att behöva ta ett tydligare grepp kring möjligheterna till energieffektivisering i anläggningen. Det kommer vara centralt för att komma åt utsläppen inom den operativa verksamheten. Det är också en fråga som blir strategiskt viktig på sikt, i och med fortsatta investeringar i Site Zero. Den energikartläggning som genomfördes under 2022 pekade ut ett antal möjliga åtgärder, som behöver utredas närmare utifrån teknisk och ekonomisk genomförbarhet. Det är även möjligt att göra fjärrvärmeproduktionen helt fossilfri genom byte till förnybart stödbränsle.

För att nå nollutsläpp behövs också förnybara bränslen eller elektrifiering av arbetsmaskiner, fortsatt god kontroll för att undvika köldmedieläckage och en tydligare policy kring hyrbilar.

Utsläppen i scope 1 och 2 har ökat med 27 ton CO2e, jämfört med basåret 2020. Målsättningen är nollutsläpp 2030, med en halvering av utsläppen till 2025.

Relativa klimatmål

Ett relativt klimatmål definierar en utsläppsminskning i relation till omsättning eller produktionsvolym, det vill säga kg CO2e per SEK eller kg CO2e per ton återvunnen plast. För att ett relativt klimatmål ska ligga i linje med kraven för vetenskapligt baserade klimatmål får det dock inte ge utrymme för en ökning av verksamhetens absoluta utsläpp.

Relativt mål för scope 1-3
Minska de klimatpåverkande utsläppen vid material-återvinning av plastförpackningar med 80 procent till 2030, jämfört med 2020, per ton återvunnet material.

Målet omfattar utsläppen i scope 1, 2 och 3, med undantag för utsläpp kopplade till MFP:s verksamhet (kat. 13 och 15)
och byggnation av Site Zero. Delmålet till 2025 är 50 procents reduktion, jämfört med basåret 2020.

Ambition för utsläppen i värdekedjan
Vårt stora klimatavtryck återfinns
i scope 3, i vår värdekedja. Det är också här vi har möjlighet att bidra med de största absoluta utsläpps- minskningarna och jobba för ett återvinningssystem som är effektivt ur både resurs- och klimatsynpunkt. Det speglas i målsättningen för utsläppen i värdekedjan (scope 1-3) som är satt som ett relativt mål. Ambitionsnivån förutsätter både en ökad återvinningsgrad och minskade faktiska utsläpp.

Utfall
Inom scope 3 ryms aktiviteter både uppströms och nedströms vår egen verksamhet. Här ingår inte utsläppen från energiutvinningen av de avfallsströmmar som uppstår i systemet – de redovisas enligt GHG-protokollets riktlinjer utanför scopen.

Under 2022 har vi sorterat ut en större mängd plast som kunnat materialåtervinnas hos våra europeiska återvinnare. Samtidigt har de absoluta utsläppen i värdekedjan (scope 1-3) minskat. Jämfört med basåret 2020 har utsläppen per ton återvunnen plastråvara därmed reducerats med 34 procent. I och med det är vi på god väg att kunna nå delmålet om halverade utsläpp per ton återvunnen plastråvara till 2025.

Aktiviteter framåt
För att kunna nå målet om 80 pro- cent lägre utsläpp per ton återvunnen plastråvara till 2030 behöver
vi fortsätta minska utsläppen i vår värdekedja samtidigt som vi återvinner mer. Läs mer om vårt arbete för ökad återvinning under avsnittet Strategi för ökad återvinningsgrad. Två viktiga fokusområden för att minska utsläppen i scope 3 är transporter som vi själva upphandlar och energianvändningen hos våra europeiska återvinnare. Utöver återvinning till en hög materialkvalitet är klimatprestanda en viktig aspekt vid valet av återvinnare. Därför samlar vi varje år in uppgifter om våra partners energianvändning, jämför och återkopplar kring rapporterad klimatprestanda.

Under 2022 har delar av upphandlade transporter inom Sverige gått på HVO100. Här finns fortsatta möjligheter att ställa krav kring och hitta lösningar för förnybara drivmedel. Vi utreder också möjligheten att flytta över delar av de långväga transporterna ner i Europa från väg till båt.

Utsläppen per ton återvunnen plastråvara har minskat med 34 procent jämfört med basåret 2020. Målsättningen är en halvering till 2025 och 80 procents reduktion till 2030.

Utsläpp i återvinningssystemet

De utsläpp som faller inom scope 1-3 (summering av de lila cirklarna i figuren nedan) står tillsammans för 5,3 procent av utsläppen i återvinningssystemet. Utsläppen uppströms i kedjan kommer framför allt från transporter vid insamlingen av källsorterade plastförpackningar, både fastighetsnära insamling och återvinningsstationer. Utsläppen innefattar också balning av insamlad plast, vidaretransport av den balade plasten till vår anläggning i Motala och underhåll av återvinningsstationerna. Utsläppen från sorteringen är utsläpp som orsakas av vår verksamhet (0,54 procent) och inkluderar både energi- och bränsleanvändning liksom inköpta material och tjänster.

Nedströms i värdekedjan står energianvändningen vid tvätt- och granuleringsanläggningarna hos våra europeiska kunder för den största klimatpåverkan, följt av transporter av sorterad plast till dessa anläggningar.

Resterande utsläpp är direkt kopplade till energiutvinning av det avfall som uppkommer i systemet i stort (markerade i rött i figuren). Det innefattar det rejekt eller spill som uppstår vid sortering, tvätt och granulering (42,2 procent av utsläppen), men även förbränning av de förpackningar som slängs i hushållssoporna i stället för att källsorteras.

illustration av materialåtervinning

Scope 1-3 inklusive energiutvinning.

Spårbarhet

Spårbarhet för transparens och trygghet

Svensk Plaståtervinning går längre än vad lagen kräver när det gäller spårbarhet och transparens i hela värdekedjan. Att ställa höga krav på kunder, leverantörer och samarbetspartners är en bärande del av vår verksamhet och säkerställer hög kvalitet och klimatnytta. 

Återvinningskedjan är lång och innehåller flera aktörer och processer. Det gör det komplext för producenter
att följa plastförpackningarna och veta hur mycket som återvinns, och hur processen går till. Som en följd av den nya mätpunkten för återvinning, vilken trädde i kraft 2020, har Svensk Plaståtervinning arbetat fram en process för att säkerställa spårbarhet i alla led, från insamling till återvunnen plastråvara. Processen är ett arbetssätt som förtydligar vilka grundläggande krav vi ställer på återvinningskunder. Med spårbarheten ökar såväl transparensen som tryggheten för producenter, och även för konsumenter. Och det minimerar risken att plast från vår anläggning hamnar i naturen eller på deponier.

Som en av få aktörer i Europa har Svensk Plaståtervinning valt att öppet visa producentkunderna exakt hur stor andel av deras plastförpackningar från hushåll som har blivit återvunna, och hur mycket utsläpp som förpackningarna har genererat. Den samlade kunskapen medför att producenterna får incitament att designa för återvinningsprocessen, samtidigt som statistiken kan användas i deras respektive hållbarhetsrapporteringar.

Redan i insamlingsledet har Svensk Plaståtervinning kontroll på plastförpackningarna genom ägarskapet av FTI. Plasten samlas in av FTI och levereras sedan till vår anläggning i Motala, där vi själva sorterar den. All sorterad plast skickas direkt från Motala till certifierade plaståtervinnare inom EU. Dessa är valda med omsorg efter en gedigen granskningsprocess utifrån flertalet grundläggande krav. Återvinnarna ska verka inom EU och därmed följa EU:s avfallslagstiftning och avfallshierarkin. De ska också vara certifierade enligt EUCertPlast. Ett initiativ för att synliggöra plaståtervinnare med hög standard, där material hanteras enligt högsta tillämpning och enligt EU-standard EN 15343:2007, med stort fokus på spårbarhet genom hela värdekedjan.

Inför ett eventuellt partnerskap genomför vi alltid omfattande tester för att verifiera att vårt material fungerar i den potentiella partnerns återvinningsprocess, och att återvinningsgraden når en godkänd nivå. Även under ett testgenomförande skriver båda parter under ett avtal för att minimera alla risker med att material inte tas om hand på ett korrekt sätt. Parternas uppfyllande av vår ”Code of Conduct” är ett krav för att ingå ett avtal. Vi vill ha kontinuitet och stabilitet och förespråkar långa avtalsperioder.

När ett samarbete har inletts genomför vi årliga besök för att verifiera och kontrollera anläggningen och hela åter- vinningsprocessen, steg för steg. Vi följer även upp den färdiga råvaran och vilken typ av applikation som materialet används till. I vissa fall vet vi till och med vad det åter- vunna materialet från oss har använts till. Som exempelvis IKEAs produktserier Hållbar och Fniss, Samsonites resväskor modell S’Cure ECO edition, Adrélons schampo- och balsamflaskor samt Seepje’s tvål- och diskmedelsflaskor.

Varje år rapporterar återvinningskunden in återvinningsdata till oss. Den kontrolleras, och bedöms utifrån rimlighet, för att sedan rapporteras in till vår tillsynsmyndighet Naturvårdsverket. Vår process för inrapporteringen har uppmärksammats av Europeiska Kommissionen EUROSTAT och ses som en lämplig standard för att mäta, kontrollera och verifiera beräkningen av återvinnings- graden i den nya mätpunkten. Genom att rapportera enligt GHG-protokollet har vi möjlighet att se den direkta klimatpåverkan som återvinningskunderna har. Både det resultatet, och resultatet från den nya mätpunkten, delges återvinningskunden en gång per år. Detta för att bland annat tydliggöra vilken stor effekt det får för en återvinningsanläggning som exempelvis drivs av förnybar energi.

Det material som inte kan sorteras eller återvinnas skickar vi till energiutvinning/förbränning på uteslutande svenska anläggningar för full spårbarhet och maximal resurseffektivitet. Även här ställer vi krav på att anläggningarna har alla nödvändiga tillstånd. Kvartalsvis sker inrapportering till oss om vilken volym som har mottagits av respektive förbränningsanläggning i Sverige.

Vi har utvecklat ett robust spårningssystem för så stor transparens, hållbarhet och kvalitet som möjligt, trots att lagen inte kräver detta. Vi välkomnar en skärpning av lag- stiftningen på området, tillsammans med tydligare och utökad tillsyn från berörd tillsynsmyndighet.

 

I december 2022 genomförde vi en tredjepartsrevision av vår spårbarhetsprocess, på frivillig basis. Revisionen utför- des av en ackrediterad revisionsbyrå och avsåg kontroll och verifiering av Svensk Plaståtervinnings processer och rutiner gällande samtliga fraktioner som går till återvin- ning och energiutvinning. Den visade att det inte finns några avvikelser att anmärka på.

Revisorns bedömning är att Svensk Plaståtervinning genomför ändamålsenliga kontroller av mottagarna för att säkra att
de separerade plastfraktionerna hanteras enligt det som bolaget uppgett och som fastställs i avtalen med mottagarna. Under granskningen påträffades inga uppgifter som gör att bolagets redovisning av mottagare för de återvinningsbara plastfraktionerna behöver ifrågasättas. Alla mottagare
finns inom EU, har avtal med bolaget, är leverantörsbedömda, innehar certifikat från EuCertPlast och platsbesök har skett genom bolagets personal.

Samma bedömning görs avseende mottagare av icke återvinningsbara fraktioner för förbränning. All förbränning har skett i Sverige och dokumentationen bedöms tillfredsställande.

Arbetsmiljö
och hälsa

Svensk Plaståtervinning är inne i en stark tillväxtfas.
Detta påverkar oss på många sätt, inte minst när det gäller hur vi fungerar som arbetsgivare. Det har kommit in många nya medarbetare, och vår resa framåt kommer att innebära ytterligare arbetstillfällen, större grupper av medarbetare och fortsatt tydligt fokus på teamet och ledarskapet.

Vårt arbetsmiljöarbete syftar till en utvecklande arbetsplats där säkerheten alltid kommer först – i den fysiska verksamheten och organisatoriskt. Med hjälp av checklistor, rutiner och stöd till chefer och ledare skapar vi kontinuerligt tydligare struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det omfattar exempelvis skyddsronder, riskbedömningar, säkerhetsbesiktningar, arbetsmiljöutbildningar, utredningsinsatser och årliga medarbetarsamtal.

Sjukfrånvaro
När det gäller sjukfrånvaro är vårt mål att vi ska ha max fyra procents korttidsfrånvaro, och max en procents långtidsfrånvaro.

2022 inleddes med ett stort covidutbrott med en hög andel korttidsfrånvaro som sedan har legat något högre än målet resten av året. Under september månad kom ytterligare en topp som berodde på föroreningar i dricksvattnet, troligtvis på grund av en felaktig ventil. Även det har dragit upp den totala andelen korttidsfrånvaro för året. Totalt låg korttidsfrånvaron under 2022 på 5,4 procent och långtidsfrånvaron på 0,66 procent. Sjukfrånvaron följs upp varje månad med statistik för tjänstemän och medarbetare i produktionen. Statistiken diskuteras i ledningsgrupp, men också i möten med skyddskommittén och andra forum.

När det gäller långtidsfrånvaro arbetar vi systematiskt tillsammans med företagshälsovård och andra aktörer. För att ytterligare stärka det proaktiva hälsoarbetet erbjuder vi hälsoundersökningar till alla som anställs.

Minskat antal tillbud och olyckor
Vårt mål är att ingen ska göra sig illa på jobbet men vi arbetar aktivt för att säkerställa att eventuella tillbud rapporteras in, följs upp och hanteras. Då kan vi kontinuerligt förbättra och utveckla vår gemensamma arbetsmiljö.

Under 2022 minskade antalet tillbud från 60 (2021) till 48 (2022). Även antalet olycksfall har minskat med nästan 50 procent. Att antalet tillbud och olyckor har minskat under året trots att vi har bemannat upp verksamheten med fler medarbetare beror sannolikt på att vi har arbetat systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet. Vi har också förändrat vår organisation för att bättre kunna se, följa upp och ha en dialog med varje enskild medarbetare. Med en chef för varje skift har vi ännu närmare uppsikt över säkerheten för varje enskild anställd, och varje chef är ansvarig för att rapportera och följa upp eventuella tillbud och olycksfall.

Alla tillbud och olycksfall går in i vårt IA-system, Informationssystem om Arbetsmiljö. Därifrån tilldelas ansvaret för inrapporterade tillbud till närmaste chef, som utreder händelsen och följer upp i systemet med konkreta åtgärder. Genom att ytterligare underlätta för våra medarbetare att rapportera tillbud, med till exempel lättillgängliga blanketter, har vi kunnat säkerställa att det som sker i verksamheten också följs upp och hanteras. Resultatet följs upp dels vid skyddskommitténs möten fyra gånger per år, dels i den dagliga verksamheten med information till medarbetarna.

Stort engagemang i arbetsmiljön
Det förebyggande arbetet för att förhindra tillbud och olyckor är något vi tar på stort allvar och kontinuerligt följer upp och utvecklar. Vi arbetar aktivt med att identifiera arbetsmoment som är riskfyllda, och förbättrar utrustning och arbetsmiljö för att minska riskerna för skada eller olycka. Med det har vi minskat antalet tunga lyft och andra ergonomiska riskmoment i verksamheten.

En viktig förutsättning för ett framgångsrikt förbättringsarbete är medarbetarnas engagemang. På Svensk Plaståtervinning är det många som deltar i förbättringsarbetet, genom noggrann tillbudsrapportering men också med nya förslag, idéer och problemlösning. Medarbetarnas kontinuerliga bidrag till förbättringsarbetet är av stor vikt för vår framtida utveckling och fortsatta tillväxtresa.

Mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

Transparens i hela kedjan

Vi arbetar aktivt mot korruption, inklusive utpressning och mutor, i hela verksamhetskedjan. Alla våra leverantörer och samarbetspartners är väletablerade på marknaden inom sina segment, och vi strävar efter att teckna avtal med etablerade aktörer som är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Vid tecknande av avtal måste motparten underteckna vår Code of Conduct. Den bygger på de tio principerna i FN Global Compact, som innefattar riktlinjer kring mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, hållbarhet och antikorruption.

Uppföljning sker med årsvisa besök hos våra återvinningskunder. Vid dessa tillfällen ställer vi frågor om såväl kundens verksamhet som arbetsmiljö och kvalitetspolicys. När det gäller transportörer tecknar vi endast avtal med etablerade transportörer med tillstånd.

I varje del av vår verksamhet är spårbarheten en nyckel för kvalitet i återvinningsprocessen. Våra återvinnare finns alla inom EU och arbetar med godkända återvinningsprocesser, se avsnitt om Spårbarhet.

Spårbarheten är vårt sätt att se till att verksamheten håller hög standard när det gäller kvalitet och hållbarhet, men den är också viktig när det kommer till den mänskliga dimensionen och vår strävan efter att endast samarbeta med seriösa aktörer. Under året har vi inte fått några rapporter, indicier eller andra skäl att misstänka att korruption eller brott mot mänskliga rättigheter skulle ha förekommit.