Ungefär hälften av dagens konsumentförpackningar av plast består av plastfilm, men av de som källsorteras kan idag bara en tredjedel materialåtervinnas. Resten – som inkluderar multimateriallaminatfilmer – går i nuläget till förbränning.

Med det som bakgrund initierade vi på Svensk Plaståtervinning, IVL Svenska forskningsinstitutet och RISE (som huvudprojektledare) forskningsprojektet ”Circ Pack – Increasing the circularity of high barrier flexible plastic packaging”, under 2021. Projektet skulle söka återvinningsbara alternativ till dagens plastfilmer av multimateriallaminat. Med ökad kunskap om hur plastfilmer kan utformas för att både leva upp till funktionskraven som förpackning och vara bättre anpassade till dagens återvinningssystem finns potential att öka sorteringsgraden i plaståtervinningsprocessen med totalt 10 procent.

Första delen slutförd: kartläggning och kunskapsinhämtning

Under 2022 avslutades projektets första arbetspaket som syftade till att kartlägga nuvarande och framtida användning av komplexa flexibla barriärförpackningar på den svenska marknaden. Under ledning av IVL genomfördes en litteratur- och intervjustudie där samtliga projektpartners samt ytterligare utvalda organisationer som exempelvis RecyClass och förpackningsgruppen inom Circular Plastic Alliance deltog. Studierna kretsade kring att kartlägga och förstå var komplexa multimateriallaminat används, med fokus på flexibla plastförpackningar inom livsmedelsindustrin, samt vilken potential som finns för att ersätta de komplexa laminaten som inte är återvinningsbara med enklare monomateriallaminat med högre återvinningsbarhet.

Avsaknad av tillförlitliga dataunderlag har gjort det svårt att dra tydliga slutsatser kring hur stor del av dagens plastfilmer som utgörs av multimateriallaminat, men praktiska sorteringstester hos oss i Motala och teoretisk modellering pekar på att det kan röra sig om mellan 15–24 procent av den flexibla förpackningsmarknaden.

Resultatet av den första delen av Circ Pack har sammanfattats i rapporten ”Increasing the circularity of high barrier flexible plastic packaging Results from WP1: Market analysis som släpptes i början av 2023.

Del två: utvärdering av monomateriallaminat

Under 2023 kommer processbarhet, funktionalitet och återvinningsbarhet för ett urval av möjliga monomateriallaminat utvärderas. Urvalet baseras på resultatet från projektets första del och omfattar flexibla barriärfilmer av enklare monolaminat bestående av huvudsakligen polyeten respektive polypropen. Resultaten av de tester som görs under 2023 kommer att användas för att uppdatera designvägledningen i Plastmanualen så att fler förpackningstillverkare kan välja återvinningsbara förpackningsalternativ.

Inom Circ Pack-projektet deltar ett tjugotal samarbetspartners som kommer från hela värdekedjan för plastförpackningar, från materialleverantörer och förpackningsproducenter, till återvinnare och slutliga användare av återvunnen råvara.

Vill du veta mer om Circ Pack?
Kontakta Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning
rickard.jansson@svenskplastatervinning.se