Strategin för att uppnå 55 procent återvinning av plastförpackningar består av flera åtgärder i hela värdekedjan, med tre huvuddelar; Design för återvinning, Ökad insamling och Investeringar i sorteringsanläggningen i Motala.

Design för återvinning

Minst 95 procent av alla förpackningar som sätts på marknaden måste vara återvinningsbara till 2025. Idag är ca hälften av förpackningarna återvinningsbara.

• Svensk Plaståtervinning stöttar producentkunderna med utbildning och kunskap i seminarier och workshops, samt genom Plastmanualen som beskriver hur en förpackning ska designas för att kunna återvinnas.

• Differentierade förpackningsavgifter används som ett verktyg för att styra mot återvinningsbara förpackningar.

I Plastmanualen som egentligen heter Plastförpackningar – En återvinningsmanual samlas våra erfarenheter och kunskaper om vad som är återvinningsbart i vårt återvinningssystem. Eftersom den slutgiltiga återvinningsgraden är beroende av vad som faktiskt är återvinningsbart i systemet, blir designfasen för förpackningarna ett avgörande steg mot ökad återvinning. Att som förpackningsutvecklare göra rätt val utifrån ett hållbarhetsperspektiv grundar sig i kunskap om hur återvinning fungerar i praktiken – det vill vi bidra till med Plastmanualen.

Manualen uppdateras och publiceras årligen i samarbete med FTI. Den riktar sig huvudsakligen till förpackningsproducenter och förpackningsutvecklare. Vad som gör en plastförpackning återvinningsbar är komplext och inbegriper många olika designaspekter, till exempel vilket plastmaterial som används, färgval samt etikettens material och utformning.

Ökad insamling

Minst 80 procent av alla plastförpackningar som sätts på marknaden ska samlas in. Idag källsorteras knappt hälften av hushållens plastförpackningar.

  • Med investeringar i framtidens insamlingssystem kan vi underlätta källsorteringen ytterligare för konsumenten genom att göra det enklare och öka tillgängligheten.

  • Plastförpackningar som inte källsorteras och av misstag hamnar i hushållsavfallet kan sorteras ut innan förbränning med hjälp av eftersorteringsanläggningar. Det innebär att förpackningarna kan återvinnas och klimatutsläppen från energiproduktionen minskar.

Investeringar i anläggningen

Svensk Plaståtervinning driver redan Europas största och mest effektiva sorteringsanläggning i Motala. Men det krävs fler investeringar i infrastruktur och sorterings- och återvinningskapaciteten för att vi ska kunna göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin i Sverige. Under 2021 kommer ett flertal större investeringar som inkluderar en omfattande utbyggnad och uppgradering av anläggningen tas upp för beslut.

Aktiviteter eller investeringar som går i linje med EU:s klassificering av en hållbar investering kan få statsstöd enligt EU:s taxonomi. Svensk Plaståtervinning beviljades statliga stöd för tre projekt från Klimatklivet under 2020. Utöver den egna verksamheten bidrar Svensk Plaståtervinning till att andra aktörer lättare kan uppfylla kraven i taxonomin genom att erbjuda kvalitativa återvinningstjänster.