2021 är ett mycket speciellt år att sammanfatta. Som företag har vi tagit stora kliv framåt, och vi har tagit beslut som kommer att revolutionera plaståtervinningsbranschen, inte bara i Sverige utan hela världen. Jag syftar självklart på investeringen i cirkulär plaståtervinning och Site Zero i Motala. Bakom investeringen i världens största och mest effektiva plaståtervinningsanläggning står vi och alla våra ägare, tillika kunder. Tillsammans utgör vi en stor del av det svenska näringslivet. Vi har alla samma mål med Site Zero: att återvinna alla plastförpackningar cirkulärt, med minsta möjliga klimatpåverkan – och leda världen mot klimatmålen.

Bakom beslutet att investera i en världsunik anläggning som Site Zero ligger det akuta behovet att göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin. Klimatförändringarna kräver inte bara att vi ställer om till fossilfria samhällen, utan också att vi skapar cirkularitet där allt vi använder återvinns och bevaras längre än idag. Med cirkularitet kan vi både minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser.

Plast har en stor klimatpåverkan, i Sverige står utsläppen från plast för ungefär sex procent av växthusgasutsläppen. En hållbar plasthantering är nödvändig för att Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045, och för att världens globala klimatmål ska kunna nås. För oss som verkar i återvinnings- och avfallsbranschen betyder det att all förbrukad plast måste samlas in och återvinnas på ett cirkulärt sätt, med minimal klimatpåverkan. Nyckeln till en cirkulär återvinning är noggrann och högteknologisk sortering av plastsorterna, och att de därefter återvinns var för sig i slutna system. Då behålls plastens kvalitet och egenskaper, och materialet kan användas om och om igen till nya plastprodukter eller plastförpackningar av hög kvalitet. Utsläppen från förbränning minskar, liksom behovet av ny plast från jungfruliga resurser (fossila resurser).

Idag är majoriteten av plaståtervinningen i Europa dock linjär. Det betyder att plastsorterna inte sorteras och återvinns var för sig, utan blandas och görs om till nya produkter, men av låg kvalitet. Dessa produkter går relativt snart till förbränning och skapar utsläpp. Den linjära återvinningen kan därför medföra samma utsläpp som om plasten hade förbränts direkt. En sådan återvinning har inget värde – den varken minskar klimatpåverkan eller behovet av jungfruliga resurser.

I frågan om cirkulärt före linjärt finns det mycket att göra både på nationell och internationell nivå. Här finns ett stort kunskapsbehov hos politiker, beslutsfattare, producenter av plastförpackningar och konsumenter. Politiken är i behov av en modernisering för att ställa högre krav på cirkularitet och premiera det, och rapporteringen från oss i branschen behöver skärpas. Med Site Zero har vi gått före och visat att cirkulär plaståtervinning är möjlig redan idag, nu finns inte längre någon anledning att tolerera linjär återvinning.

Parallellt behöver också beslutsfattare och producenter i högre grad designa produkter som går att återvinna. Och sist men inte minst: konsumenterna behöver källsortera ännu mer. Fortfarande slängs nästan hälften av alla plastförpackningar i soporna vilket gör att vi inte får chansen att återvinna dem.

När vi nu summerar 2021 års siffror kan vi ändå glädjande konstatera att insamlingen har ökat jämfört med förra året. Det märks att klimatet är en prioriterad fråga hos allt fler. Det gör mig hoppfull. Något som också gör mig glad är att vi under året har lyckats höja återvinningsgraden för plastförpackningar från 15,4 procent till 18,1 procent. Vi har återvunnit mer än 20 000 ton plastförpackningar cirkulärt, vilket ska jämföras med drygt 17 000 ton föregående år – en ökning med hela 17 procent. Det finns förmodligen inget annat företag i världen som når de återvinningsnivåerna för plastförpackningar från hushåll med cirkulär återvinning som filosofi. När vi återvinner mer behöver mindre gå till förbränning. Med årets återvinningsökning har vi direkt bidragit till att minska utsläppen från förbränning med 18 procent. Det är mycket goda nyheter – för klimatet, våra producentkunder, och även för energiutvinningsföretagen.

Nu arbetar vi vidare med hela värdekedjan för att kontinuerligt öka nivåerna av cirkulär plaståtervinning och bygga en finansiell stabilitet för framtiden. Samtidigt växer Site Zero fram och vi kan knappt bärga oss tills vi får trycka på startknappen och se världens största och modernaste plaståtervinningsanläggning i drift. Vi vet att vi har världens blickar riktade mot oss, och vi ser fram emot att ta på oss lagkaptensbindeln och leda världen mot klimatmålen – med cirkulär plaståtervinning som verktyg.

Mattias Philipsson,
VD Svensk Plaståtervinning